Gedragsproblemen

Het komt wel eens voor dat kinderen moeite hebben zich aan te passen aan hun omgeving. Ze zijn gevoelig voor prikkels, hebben moeite met het onderdrukken van hun impulsen of hebben een grote bewegingsbehoefte.

Voor deze kinderen kan het lastig zijn te functioneren in de klas. Daar wordt immers van ze verwacht dat ze geruime tijd kunnen stilzitten, taakgericht kunnen werken en luisteren naar de leerkracht.

Ook ouders kunnen het lastig vinden om te gaan met een kind dat net iets anders lijkt te reageren dan andere kinderen.

Vaak worden dit ook wel ‘gedragsproblemen’ genoemd. Het kan voor ouders en school soms moeilijk zijn om te gaan met de gedragsproblemen van een kind.

Buro Bloei biedt school en ouders handvatten door allereerst het kind eens goed te bekijken in interactie met zijn/haar omgeving. Hoe reageren anderen op het kind en vice versa en waar liggen binnen deze interactie aanknopingspunten voor verandering en verbetering?

Vervolgens wordt er een passend handelingsadvies geformuleerd voor school en thuis. Juist door in beide omgevingen, school en ouders, ondersteuning te bieden zien wij vaak dat de gedragsproblemen aanzienlijk verminderen.

In enkele gevallen blijken aanpassingen in de omgeving onvoldoende effect te hebben en zijn er aanwijzingen voor een onderliggende ‘kindfactor’ (zoals bijvoorbeeld autisme, een gedragsstoornis, of ADHD). In dat geval zullen wij, naast de adviezen, ouders en school tevens begeleiden bij een passend traject.