Diagnostiek

Soms heb je als ouders (en/of school) de behoefte om meer inzicht te krijgen in het functioneren van je kind. Bijvoorbeeld omdat je vragen hebt over het intelligentieniveau en de schoolprestaties, omdat het kind niet lekker in zijn/haar vel zit, of omdat je bepaalde leer-, of gedragsproblemen wilt uitsluiten. In dat geval kun je bij Buro Bloei terecht voor psychologisch onderzoek. 

Bij Buro Bloei doen wij altijd handelingsgericht onderzoek. Dit betekent dat de nadruk niet ligt op ‘wat er aan de hand is’, maar veel meer op ‘wat het kind nodig heeft’. Wij stellen dan ook geen diagnoses (wat vaak wordt gedacht bij ‘diagnostiek’) en plakken geen ‘labels’. In plaats daarvan richt ons onderzoek zich op overzicht (wat gaat goed en wat kan beter?), inzicht (hoe kunnen we deze situatie beter begrijpen?) en uitzicht (welke aanpak heeft de grootste kans van slagen?).  

Wij werken uiteraard conform onze beroepscodes van respectievelijk de NvO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijsdeskundigen) en het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).  

Buro Bloei doet de volgende soorten onderzoek: 

 1. Intelligentie (IQ) onderzoek 
  In een intelligentieonderzoek wordt het intelligentieniveau van een kind in kaart gebracht. Dit wordt ook wel het ‘intelligentiequotiënt’ (IQ) genoemd. Het is een verzameling van verschillende cognitieve vaardigheden.  
 2. Hoogbegaafdheidsonderzoek 
  Hoogbegaafdheid gaat verder dan het hebben van een hoog IQ. In een hoogbegaafdheidsonderzoek wordt, naast de cognitieve aanleg, ook gekeken naar andere vaardigheden en invloeden, zoals creativiteit, het leeraanbod en de mindset van het kind. 
 3. Niet-verbaal Intelligentie (IQ) onderzoek  
  Bij kinderen die problemen hebben met (de Nederlandse) taal en communicatie (bijvoorbeeld kinderen met een migratieachtergrond, of kinderen met een (vermoedelijke) taalontwikkelingsstoornis), kunnen wij een niet-verbale intelligentietest afnemen. Deze test kan worden afgenomen zonder gesproken en geschreven taal.  
 4. Sociaal-emotioneel onderzoek 
  In dit onderzoek kan naar verschillende aspecten van het sociaal-emotioneel functioneren worden gekeken, zoals bijvoorbeeld: zelfbeeld, schoolbeleving, ego-ontwikkeling en gedragskenmerken.  
 5. Schooladvies/NIO  
  De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) kan zowel individueel, als groepsgewijs worden afgenomen en geeft een indicatie van de intelligentie. Op basis daarvan geeft de NIO een advies voor het best passende niveau van vervolgonderwijs. De NIO kan hierdoor een extra invalshoek geven (naast het advies van de leerkracht) bij het opstellen van het schooladvies. Ook kan de NIO worden gebruikt voor een second opinion. 
 6. Observatie 
  Door het kind in zijn/haar natuurlijke omgeving (thuis, op school, op de opvang) te observeren kunnen wij een objectief beeld krijgen van bepaald (probleem)gedrag en inzicht in interacties en eventuele patronen. Op basis daarvan kunnen gerichte en praktische adviezen worden gegeven om (meer) adequaat met het gedrag om te gaan.