Hoogbegaafdheidsonderzoek

Wat?

Hoogbegaafde kinderen hebben in potentie veel talent. Ze zijn snel van begrip, kunnen grote denkstappen maken en zijn scherpe waarnemers. Hoogbegaafde kinderen hebben echter ook specifieke behoeften, zowel qua opvoeding, als qua leerstofaanbod. Hierdoor kunnen zij soms wat extra ondersteuning gebruiken. 

Voor scholen en ouders kan het lastig zijn om goed bij de behoeften van hun (vermoedelijk) hoogbegaafde kind aan te sluiten. Bijvoorbeeld door de vaak sterke behoefte aan autonomie van hun kind, het perfectionisme, of doordat het kind in de klas niet opvallend goed presteert, of juist zelfs uitdaging uit de weg gaat. In dat geval kan het zinvol zijn om een hoogbegaafdheidsonderzoek te laten doen.  

Hoe?

In de wetenschap bestaat geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid; het wordt gezien als een ‘dynamisch proces’, waarbinnen sprake is van een samenspel tussen diverse factoren, zowel in het kind (zoals motivatie, werk- en leerstrategieën, creatief denkvermogen), als omgevingsfactoren (zoals de leerhouding binnen het gezin en in de klas, het leeraanbod). 

Ondanks een hoge aanleg kan het dus zijn dat deze er niet ‘uitkomt’, bijvoorbeeld doordat het kind bepaalde vaardigheden mist, of zich om wat voor reden dan ook aanpast. Dit maakt dat hoogbegaafde kinderen niet altijd worden herkend en daardoor niet de juiste begeleiding krijgen. 

In een hoogbegaafdheidsonderzoek bij Buro Bloei ligt de nadruk dan ook niet op de ‘diagnosevraag’ (wel/niet hoogbegaafd), maar wordt op zoek gegaan naar de behoeften en uitdagingen van het kind. Dit alles met als doel om hierop zo goed mogelijk te kunnen aansluiten, middels gerichte adviezen. 

Behalve naar het IQ, kijken we binnen het hoogbegaafdheidsonderzoek ook naar andere relevante persoonlijkheidseigenschappen van hoogbegaafdheid (o.a. creatief denkvermogen, werk- en leerstrategieën), de leerprestaties en de omgeving van het kind. Dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het totale functioneren van het kind, niet alleen cognitief, maar ook sociaal-emotioneel en op het gebied van taakaanpak en leren.  

Uitzending het Klokhuis over hoogbegaafd zijn

Voor wie?

Voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar met specifieke uitdagingen thuis, of op school (bijvoorbeeld onderpresteren, emotionele problemen), waarvan het vermoeden bestaat dat deze samenhangen met hoogbegaafdheid.  

Wanneer het kind zich goed ontwikkelt en er geen specifieke problemen zijn, maar enkel meer inzicht in de aanleg gewenst is, dan volstaat een intelligentieonderzoek.  

Wat kost dat?

Buro Bloei hanteert een tarief van€ 1050 voor het volledige onderzoekstraject: 

  1. Intake op basis van aanmeldingsformulieren 
  2. Voorbereiding 
  3. Afname van het onderzoek (IQ + aanvullende middelen) 
  4. Afname vragenlijsten ouders en school, analyse van de leerontwikkeling 
  5. Uitwerken en scoren 
  6. Een uitgebreide rapportage met daarin de belangrijkste bevindingen, conclusies en adviezen 
  7. Een gesprek waarin de resultaten en het advies worden besproken 

Na afloop van een onderzoek hebben wij altijd een adviesgesprek met ouders. Hierin bespreken wij de resultaten en adviezen en vertellen wij meer over hoe het onderzoek gegaan is. Wij merken dat kinderen vaak zélf ook graag willen weten hoe zij het gedaan hebben en wat er is ‘uitgekomen’. Voor deze kinderen hebben wij het Kinder Adviesgesprek.

Voor meer informatie over individuele begeleiding van hoogbegaafde kinderen, zie hier.